Сервизна дейност

Т ехническо обслужване на
Е лектроните ви системи с
Х ладнокръвието на на хирург и
Т очността на снаиперист
И зделията на FANUC, ETA 17 и ЗИТ са
М ост към вашето спокойствие
+
В сички условия за бърз сервиз са
Ч аст от нашите умения

  • еднократни поръчки
  • абонамент